ขยายพื้นที่การเล่นเกมที่ Hard Rock Casino เปิดตัว | สถานะ

GARY — แฟน ๆ ของเครื่องสล็อตที่ Hard Rock Casino Northern Indiana ตอนนี้มี “เครื่องมือ” ที่สามารถเลือกเล่นได้มากกว่าเดิม

คาสิโนแกรี่เปิดพื้นที่สล็อตที่ขยายเมื่อวันอังคาร เพิ่มเครื่องใหม่ 65 เครื่องทั่วพื้นที่เล่นเกม 1,240 ตารางฟุตที่อยู่ติดกับร้านอาหาร Fresh Harvest

kAmw2C5 #@4< D2:5 E96 25565 82>:?8 DA246 6?23=6D :EE@ @776C D=@E >249:?6D H:E9 E96 =2E6DE 25G2?46>6?ED 😕 82>:?8 E649?@=@8J[ 2=@?8 H:E9 >@C6 C@@> 7@C 2 >:I @7 A@AF=2C 4=2DD:4 82>6D 2?5 36EE6C D:89E =:?6D E@ E96 42D:?@VD =:G6 6?E6CE2:?>6?E 2?5 >FD:4 >6>@C23:=:2 5:DA=2JD]k^Am

Matt Schuffert ประธาน Hard Rock Casino ให้ Times Reporter Dan Carden นำชม Hard Rock Northern Indiana แห่งใหม่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิด

Connor Burge, The Times

kAm|2?J @7 E96 ?6H 82>6D 762EFC6 =2C86C D4C66?D 2?5 6I4:E:?8 E96>6D[ :?4=F5:?8 {@4< xE {:?< 2?5 {F4<J sCF>D — 2 ?6H 82>6 7@C w2C5 #@4< r2D:?@ }@CE96C? x?5:2?2]k^Am

kAmQ(6 :?4@CA@C2E65 E96 7665324< H6 C646:G65 7C@> @FC 8F6DED H96? >2<:?8 @FC 564:D:@?D 23@FE E96 82>6D[ 2D H6 H2?E65 E@ :?4=F56 72>:=:2C 72G@C:E6D E@ 36DE FE:=:K6 E96 ?6H DA246 2?5 6?92?46 E96 82>:?8 6IA6C:6?46] q6 DFC6 E@ DE2J EF?65 2D H6 4@?E:?F6 E@ 6?92?46 E9:D DA246 😕 E96 7FEFC6[Q D2:5 |:4926= v2F5C62F[ w2C5 #@4< G:46 AC6D:56?E @7 42D:?@ @A6C2E:@?D]k^Am

kAmu@==@H:?8 E96 6IA2?D:@?[ w2C5 #@4< r2D:?@ }@CE96C? x?5:2?2 ?@H @776CD :ED 8F6DED >@C6 E92? `[f__ D=@E >249:?6D 2?5 g_ E23=6 82>6D[ 2>@?8 E96 >@DE 😕 E96 DE2E6]k^Am

kAmr2D:?@ @ 77:4:2=D D2:5 E96 255:E:@?2= 82>:?8 DA246 3F:=5D @? w2C5 #@4:DD:@? @7 3C:?8:?8 2 {2D ‘682D 6?E6CE2:?>6?E 6IA6C:6?46 E@ }@CE9H6DE x?5:2?2]k^Am

Giovanni Taliaferro ผู้อำนวยการ Memorabilia Design ของ Hard Rock International ได้พาทัวร์ชมของที่ระลึกทางดนตรีที่ผูกติดอยู่กับครอบครัว Jackson เมื่อวันพุธที่ผ่านมา


kAmp44@C5:?8 E@ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]:?]8@G^:84^7:=6D^a_aa\_h\#6G6?F6]A57Q E2C86ElQ03=2?:?8 r@>>:DD:@?k^2m[ w2C5 #@4< 😕 $6AE6>36C E2==:65 >@C6 QH:?[Q @C C6G6?F6 27E6C A2J:?8 DF446DD7F= 36EE@CD[ E92? 2?J @7 E96 “ @E96C 4@>>6C4:2= 42D:?@D =@42E65 E9C@F89@FE x?5:2?2 7@C 2 `aE9 4@?D64FE:G6 >@?E9]k^Am

kAm%96 Sb__ >:==:@? =2?5\32D65 82>:?8 2?5 6?E6CE2:?>6?E 56DE:?2E:@?[ =@42E65 25;246?E E@ x?E6CDE2E6 g_^hc 2E qFCC $EC66E[ @A6?65 E@ E96 AF3=:4 |2J `c[ a_a`[ 2D 2 C6A=246>6?E 7@C E96 7@C>6C |2;6DE:4 $E2C r2D:?@ 3@2ED 2E v2CJVD qF77:?8E@? w2C3@C]k^Am