HSI ขยายการเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 500 แต้ม; คาสิโนกระโดดเกือบ 5-11% ข่าวการเงินของ AASTOCKS

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้แอป/เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

AASTOCKS.com Limited, HKEx Information Services Limited, China Investment Information Services Limited, Shenzhen Securities Information Co. Ltd, Nasdaq, Inc., บริษัทโฮลดิ้งและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว แหล่งที่มาและ/หรือผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามอื่นๆ พยายามที่จะรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้ไว้แต่ไม่รับประกัน ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องรับผิด (ไม่ว่าจะในการละเมิดหรือสัญญาหรืออย่างอื่น) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องหรือการละเลยใด ๆ

ทั้ง AASTOCKS.com Limited, HKEx Information Services Limited, China Investment Information Services Limited, Shenzhen Securities Information Co.Ltd., Nasdaq, Inc. หรือบริษัทโฮลดิ้งที่เกี่ยวข้องและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว หรือแหล่งที่มาและ/หรือผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามอื่นๆ จัดทำข้อเสนอ การรับรอง หรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสม . เพื่อวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะ) เกี่ยวกับข้อมูล

ทั้ง AASTOCKS.com Limited, HKEx Information Services Limited, China Investment Information Services Limited, Shenzhen Securities Information Co. บจก. แนสแด็ก อิงค์ หรือบริษัทโฮลดิ้งและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว หรือแหล่งที่มาและ/หรือผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามอื่นๆ จะต้องรับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการหยุดชะงัก ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น โดยไม่คำนึงถึง ของสาเหตุ ในข้อมูลหรือสำหรับความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือเป็นแบบอย่าง) ที่เกิดจากการใช้งานโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

AASTOCKS.com Limited จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า ไต้ฝุ่น พายุฝน ภัยธรรมชาติอื่น ๆ ข้อจำกัดของรัฐบาล การนัดหยุดงาน . , สงคราม, การระบาดของไวรัส, ความล้มเหลวของเครือข่ายหรือความล้มเหลวด้านโทรคมนาคม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ Morningstar: ลิขสิทธิ์ © 2020 Morningstar, Inc. สงวนลิขสิทธิ์. ข้อมูล ข้อมูล การวิเคราะห์และความคิดเห็น (“ข้อมูล”) ที่มีอยู่ในที่นี้: (1) รวมถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Morningstar และผู้อนุญาตบุคคลที่สามของ Morningstar; (2) ห้ามคัดลอกหรือแจกจ่ายต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ (3) ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน (4) จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และ (5) ไม่รับประกันว่าจะสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือทันเวลา Morningstar จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อขาย ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการใช้งาน โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนใช้งานและอย่าตัดสินใจลงทุนใดๆ ยกเว้นตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต มูลค่าและรายได้จากการลงทุนอาจลดลงตามไปด้วย

ข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในแอป / เว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งได้รับจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ การวิเคราะห์และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันโดยอิสระ และ AASTOCKS.com Limited ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน ทันเวลา หรือความถูกต้อง

ข้อมูล, ข้อมูลตลาดการเงิน, ราคา, แผนภูมิ, สถิติ, อัตราแลกเปลี่ยน, ข่าว, การวิจัย, การวิเคราะห์, การให้คะแนนการซื้อและขาย, ศูนย์การศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ในแอป / เว็บไซต์นี้ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงตามดุลยพินิจของคุณเองเท่านั้น ก่อนดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อมูล คุณควรปรึกษาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อตรวจสอบข้อมูลราคาหรือเพื่อรับข้อมูลการตลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม AASTOCKS.com Limited ไม่ได้ชักชวนผู้สมัครสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมแอพ / เว็บไซต์เพื่อทำการค้าใด ๆ การซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามความคิดเห็นและการซื้อ / ขายการจัดอันดับในแอป / เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงสำหรับบัญชีของคุณเอง

AASTOCKS.com Limited ให้ข้อมูลและบริการ “ตามที่เป็น” ข้อมูลและเนื้อหาในแอป/เว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ AASTOCKS.com Limited ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในส่วนใด ๆ ของแอพ / เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมแอพ / เว็บไซต์ตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ แจกจ่าย ออกอากาศ เผยแพร่ หมุนเวียน ขายหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเนื้อหาในแอพ / เว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AASTOCKS.com Limited .

การลงทุนมีความเสี่ยง คุณสามารถใช้ศูนย์การศึกษาของเว็บไซต์นี้เพื่อการอ้างอิงทางวิชาการตามดุลยพินิจของคุณเอง AASTOCKS.com Limited ไม่สามารถและไม่ให้การรับรองใด ๆ ว่าข้อคิดเห็นและสัญญาณการซื้อ / ขายในปัจจุบันหรืออนาคตในแอป / เว็บไซต์นี้จะทำกำไรได้ AASTOCKS.com Limited ไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ใช้บริการหรือแอป / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ควรสันนิษฐานว่าประสิทธิภาพในอนาคตจะเท่ากับประสิทธิภาพในอดีต

AASTOCKS.com Limited อาจชี้ไปที่เว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้สมัครสมาชิกหรือแอพ / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่สำหรับ AASTOCKS.com Limited ไม่มีส่วนรับผิดชอบและให้บริการนี้เป็นบริการแก่สมาชิกหรือแอพ / ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น

AASTOCKS.com Limited ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล โฆษณา หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ใน เผยแพร่ผ่าน หรือเชื่อมโยง ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงจากบริการใด ๆ ในแอป / เว็บไซต์นี้ AASTOCKS.com Limited ไม่สามารถและไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับโดยคุณอันเป็นผลมาจากการโฆษณาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงในแอป / เว็บไซต์นี้

AATV เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ AASTOCKS.com Limited เป็นเจ้าของ

คุณรับทราบว่า: (i) AATV จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า; (ii) AATV ไม่ได้และข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในโปรแกรมที่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ความคิดเห็น หรือคำแนะนำจากเราในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือเพื่อให้คำแนะนำหรือบริการด้านกฎหมาย ภาษี การบัญชี หรือการลงทุน ไม่ว่าจะหรือ ไม่เกี่ยวกับผลกำไรหรือความเหมาะสมของหลักทรัพย์หรือการลงทุนใดๆ และ (iii) AATV ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้โดยหรือแจกจ่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การใช้หรือแจกจ่ายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

การวิเคราะห์ทางการเงินหรือความเห็นที่แสดงในรายการของ AATV มีไว้เพื่อใช้อ้างอิงและอภิปรายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของ AASTOCKS.com Limited นักลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนและสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง AASTOCKS.com Limited จะไม่รับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับ: (i) ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจาก AATV รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำพูดและข้อมูลทางการเงิน; (ii) ความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือการหยุดชะงักในการส่งหรือส่งมอบ AATV; หรือ (iii) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าวหรือเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว หรือด้วยเหตุใด ๆ ของการไม่ดำเนินการ

AASTOCKS.com Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ที่แอป / เว็บไซต์นี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์เป็นประจำเพื่อขอรับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสม การใช้งานแอป/เว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลง ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ตามที่แก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงที่โพสต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในที่นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ฮ่องกง”) และคุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลฮ่องกง

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 มีนาคม 2563